×
×

ระบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลจากการส่งเสริมการลดอัตราการผลิตขยะ และการคัดแยกขยะกลับมาใช้ใหม่ จากทุกกิจกรรมภายใต้ภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งการดำเนินการโครงการนี้ นอกจากสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน และการกำหนดทิศทางและพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานของหน่วยงานแล้วก็จะส่งผลต่อรายงานในระดับกระทรวง เพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการจัดการขยะในภาพรวมของประเทศ จากการร่วมดำเนินการขยะของประชาชนต่อไป.

โดยมีการดำเนินการตามแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ ที่กำหนดให้การสร้างจิตสำนึกของประชาชน การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงการใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ เป็นหนึ่งในมาตรการหลักในการจัดการปัญหาขยะ ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างวินัยให้คนในชาติให้ร่วมกันกำจัดขยะ โดยมุ่งเน้นการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทางเป็นสำคัญ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมด้านขยะมูลฝอยต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สำหรับผู้ดูแลระบบ
background background
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านขยะมูลฝอย

"ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"

ลดขยะพลาสติกไปแล้วทั้งสิ้น

203.37 กิโลกรัม
68,499 ชิ้น

ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก
243.10 kgCO2eq

เทียบเท่ากับการช่วยปลูกต้นไม้
27ต้น

 

09
2563

ข้อมูลปริมาณการลดพลาสติกในเดือนที่ผ่านมา

0.00 กิโลกรัม
0 ชิ้น
ภาพรวมปริมาณพลาสติกที่ ลดได้

ตำแหน่งของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ หมายเหตุ เฉพาะที่ระบุพิกัดได้

เลือกกิจกรรม

ข้อมูลห้างสรรพสินค้า และร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการ

หมายเหตุ จัดเก็บข้อมูลเฉพาะสาขาที่ร่วมโครงการ โดยไม่มีการระบุตำแหน่งบนแผนที่

ผู้ร่วมโครงการจำนวน แห่ง
# ชื่อห้างสรพพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อ สาขาที่ร่วมกิจกรรม รายงานครั้งล่าสุด จำนวนขยะที่ลดได้ ( กิโลกรัม ) การลดลงขยะ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ ลดได้
เปรียบเทียบข้อมูลเดือนที่ผ่านมา
กันยายน 2563
ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก
0.00 kgCO2eq

สิงหาคม 2563
ช่วยลดก๊าซเรือนกระจก
0.00 kgCO2eq

ภาพรวมปริมาณขยะ {ข้อมูลรวม}
ชื่อหน่วยงาน การลดลงของขยะ รายงานครั้งล่าสุด จำนวนล่าสุด จำนวนขยะรวม #
# กิจกรรม เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ใต้
ปริมาณขยะ (กิโลกรัม)