×
×

ระบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลจากการส่งเสริมการลดอัตราการผลิตขยะ และการคัดแยกขยะกลับมาใช้ใหม่ จากทุกกิจกรรมภายใต้ภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งการดำเนินการโครงการนี้ นอกจากสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน และการกำหนดทิศทางและพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานของหน่วยงานแล้วก็จะส่งผลต่อรายงานในระดับกระทรวง เพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการจัดการขยะในภาพรวมของประเทศ จากการร่วมดำเนินการขยะของประชาชนต่อไป.

โดยมีการดำเนินการตามแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ ที่กำหนดให้การสร้างจิตสำนึกของประชาชน การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงการใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ เป็นหนึ่งในมาตรการหลักในการจัดการปัญหาขยะ ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างวินัยให้คนในชาติให้ร่วมกันกำจัดขยะ โดยมุ่งเน้นการลดและคัดแยกขยะที่ต้นทางเป็นสำคัญ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมด้านขยะมูลฝอยต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สำหรับผู้ดูแลระบบ
กลับหน้าหลัก ทดลองคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทดลองใส่ข้อมูลปริมาณขยะ ในแต่ละเดือนของท่าน และคลิกปุ่ม

  • การกรอกข้อมูลขยะโดยแยกเป็นประเภทย่อย จะช่วยให้คุณทราบข้อมูลปริมาณการเกิดก๊าซเรือนกระจกได้ละเอียดขึ้น
  • ในกรณีที่หน่วยงานของท่านไม่มีการจัดเก็บข้อมูลแยกประเภท ท่านสามารถกรอกเฉพาะข้อมูลรวมได้

กลุ่มขยะทั่วไป

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลปริมาณขยะกรอกข้อมูลเป็นกิโลกรัม

ประเภทขยะ ค่าสัมประสิทธิ์ (kgCO2eq/หน่วย) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ประมาณขยะน้อยที่สุด ประมาณขยะมากที่สุด ประมาณขยะรวม ประมาณขยะเฉลี่ย
1 ขยะทั่วไป ปริมาณขยะรวมฯ (การจัดการขยะ ที่ไม่ได้มีการแยกประเภทและไม่ได้กำจัดโดยวิธีการฝังกลบ) 0.00232
ผลรวมรายเดือน
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (kgCO2eq)

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลการจัดการขยะกรอกข้อมูลเป็นกิโลกรัม

ประเภทขยะ ค่าสัมประสิทธิ์ (kgCO2eq/หน่วย) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ประมาณขยะน้อยที่สุด ประมาณขยะมากที่สุด ประมาณขยะรวม ประมาณขยะเฉลี่ย
1 ปริมาณจากการเก็บรวบรวม และขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชน 0.008
2 ปริมาณจากการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน 0.01
3 ปริมาณขยะที่ไม่ได้รับการจัดการ 0
ผลรวมรายเดือน
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (kgCO2eq)

กลุ่มขยะรีไซเคิล

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลปริมาณขยะกรอกข้อมูลเป็นกิโลกรัม

ประเภทขยะ ค่าสัมประสิทธิ์ (kgCO2eq/หน่วย) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ประมาณขยะน้อยที่สุด ประมาณขยะมากที่สุด ประมาณขยะรวม ประมาณขยะเฉลี่ย
1 ขยะรีไซเคิล (ปริมาณขยะรวม) 1.3
ผลรวมรายเดือน
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (kgCO2eq)

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลการจัดการขยะกรอกข้อมูลเป็นกิโลกรัม

- กลุ่มขยะรีไซเคิล ไม่มีแบบฟอร์มสำหรับบันทึกการจัดการขยะ -

กลุ่มขยะอินทรีย์

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลปริมาณขยะกรอกข้อมูลเป็นกิโลกรัม

ประเภทขยะ ค่าสัมประสิทธิ์ (kgCO2eq/หน่วย) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ประมาณขยะน้อยที่สุด ประมาณขยะมากที่สุด ประมาณขยะรวม ประมาณขยะเฉลี่ย
1 ขยะอินทรีย์ (ปริมาณขยะรวม) 2.53
ผลรวมรายเดือน
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (kgCO2eq)

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลการจัดการขยะกรอกข้อมูลเป็นกิโลกรัม

ประเภทขยะ ค่าสัมประสิทธิ์ (kgCO2eq/หน่วย) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ประมาณขยะน้อยที่สุด ประมาณขยะมากที่สุด ประมาณขยะรวม ประมาณขยะเฉลี่ย
1 ปุ๋ยหมักอินทรีย์ จากการจัดการมูลฝอยสด 0.2552
2 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ จากการจัดการมูลฝอยสด 0.2552
3 เศษอาหาร นำไปทำปุ๋ย 0.4107
4 เศษอาหาร หมักแบบไม่ใช้อากาศ 0.4107
5 เศษใบไม้และหญ้าสด นำไปทำปุ๋ย 0.5475
6 เศษใบไม้และหญ้าสด หมักแบบไม่ใช้อากาศ 0.5475
7 เศษใบไม้ ไม้ท่อนไม้เหลือใช้ นำไปทำปุ๋ย 0.0002
8 ขยะที่ไม่ได้รับการจัดการ 0
ผลรวมรายเดือน
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (kgCO2eq)

กลุ่มขยะอันตราย

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลปริมาณขยะกรอกข้อมูลเป็นกิโลกรัม

ประเภทขยะ ค่าสัมประสิทธิ์ (kgCO2eq/หน่วย) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ประมาณขยะน้อยที่สุด ประมาณขยะมากที่สุด ประมาณขยะรวม ประมาณขยะเฉลี่ย
1 ขยะอันตราย (ปริมาณขยะรวม) 0
ผลรวมรายเดือน
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (kgCO2eq)

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลการจัดการขยะกรอกข้อมูลเป็นกิโลกรัม

- กลุ่มขยะอันตราย ไม่มีแบบฟอร์มสำหรับบันทึกการจัดการขยะ -

กลุ่มกลุ่มขยะอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลปริมาณขยะกรอกข้อมูลเป็นกิโลกรัม

ประเภทขยะ ค่าสัมประสิทธิ์ (kgCO2eq/หน่วย) ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ประมาณขยะน้อยที่สุด ประมาณขยะมากที่สุด ประมาณขยะรวม ประมาณขยะเฉลี่ย
1 ขยะอิเล็กทรอนิค (ปริมาณขยะรวม) 0
ผลรวมรายเดือน
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (kgCO2eq)

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลการจัดการขยะกรอกข้อมูลเป็นกิโลกรัม

- กลุ่มกลุ่มขยะอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีแบบฟอร์มสำหรับบันทึกการจัดการขยะ -